Zaraz wracam – Jezus
Nowości, Pomoce do studiowania

Mesjasz w proroctwach biblijnych
Pliki do pobrania:

Lipiec 1, 2009 autor · Dodaj komentarz 

Zamieszczamy poniżej listę proroctw dotyczących Mesjasza zapisanych w Starym Testamencie z wypełnieniem w Nowym Testamencie.

Proroctwo

Wydarzenie

Spełnienie

Rodzaju 49:10 Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów! Urodzony w pokoleniu Judy Mt 1,2;Łk 3,23-33
Psalmów 132:11 Pan zaprzysiągł Dawidowi trwałą obietnicę, od której nie odstąpi: Potomstwo z ciebie zrodzone posadzę na twoim tronie. Z rodu Dawida Mt 1,1.6-16; 9,27
Izajasza 11:1 I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. Syn Jessego Dz 13,22
Micheasza 5:1 A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Urodzony w Betlejem Łk 2,4-11; J 7,42
Izajasza 7:16 Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel. Urodzony z dziewicy Mt 1,18-23;Łk 1,30-35
Ozeasza 11:1 Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. Wezwany z Egiptu Mt 2,15
Izajasza 61:1nn Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, i dzień pomsty naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych… Obarczony misją Łk 4,18-21
Izajasza 53:4 Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Wziął na siebie nasze choroby Mt 8,16-17
Psalmów 69:10 Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera i spadły na mnie obelgi uwłaczających Tobie. Gorliwy o Boży dom Mt 21,12-13;J 2,13-17
Izajasza 53:1 Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli? na kimże się ramię Pańskie objawiło? Nie uwierzono mu J 12,37-38;Rz 10,11.16
Zachariasza 9:9Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy.Psalmów 118:26 Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie! Błogosławimy wam z domu Pańskiego. Pozdrawiany jako król i jako przychodzący w imieniu Pana Mt 21,1-9;Mk 11,7-11
Izajasza 28:16 Przeto tak mówi Pan Bóg: Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień dobrany, węgielny, cenny, do fundamentów założony. Kto wierzy, nie potknie się.Psalmów 118:22 Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Odrzucony, stał się kamieniem węgielnym Mt 21,42.45.46; Dz 3,14; 4,11; 1P 2,7
Psalmów 41:10 Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem i który chleb mój jadł, podniósł na mnie piętę.Psalmów 109:8 Niech dni jego będą nieliczne, a urząd jego niech przejmie kto inny! Zdradzony przez apostoła Mt 26,47-50;J 13,18.26-30
Zachariasza 11:12 Potem zwróciłem się do nich: Jeżeli to uznacie za słuszne, dajcie mi zapłatę, a jeżeli nie – zostawcie ją sobie! I odważyli mi trzydzieści srebrników. Sprzedany za 30 srebrników Mt 26,15; 27,3-10;Mk 14,10.11
Izajasza 53:8 Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem? Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Sądzony i skazany na śmierć Mt 26,57-68; 27,1.2.11-26
Izajasza 53:7 Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. Milczał przed oskarżycielami Mt 27,12-14;Mk 14,61; 15,4-5
Psalmów 69:5 Liczniejsi są od włosów mej głowy nienawidzący mnie bez powodu; silni są moi wrogowie, Znienawidzony bez powodu Łk 23,13-25; J15,24-25
Izajasza 50:6 Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem.Micheasza 4:14 Teraz zbieraj się w bandy, Córo band! Oblężenie przeciw nam zgotowano, rózgą bić będą w policzek sędziego Izraela. Bity i opluwany Mt 26,67; 27,26.30;J 19,3
Psalmów 22:19 moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię. Rzucano losy o Jego szaty Mt 27,35;J 19,23.24
Izajasza 53:12 Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz, za to, że Siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. Zaliczony został do grzeszników Mt 26,55.56; 27,38;Łk 22,37
Psalmów 69:22 Dali mi jako pokarm truciznę, a gdy byłem spragniony, poili mnie octem. Dano Mu ocet i żółć do picia Mt 27,34.48;Mk 15,23.36
Psalmów 22:2 Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko od mego Wybawcy słowa mego jęku. Opuszczony przez Boga Mt 27,46;Mk 15,34
Psalmów 34:21Strzeże On wszystkich jego kości: ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu.Wyjścia 12:46 Kości z niego łamać nie będziecie. Nie złamano mu żadnej kości J 19,33.36
Izajasza 53:5 Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy.Zachariasza 12:10 Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. Przebity Mt 27,49;J 19,34.37;

Obj 1,7

Izajasza 53:5Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.Izajasza 53:8 Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem? Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć.

Izajasza 53:11 Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie.

Izajasza 53:12 Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz, za to, że Siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A On poniósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami.

Umarł, jako ofiara za nasze grzechy Mt 20,28;J 1,29;

Rz 3,24; 4,25

Izajasza 53:9 Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi, i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie postało. Pochowany w grobie bogacza Mt 27,57-60;J 19,38-42
Jonasza 2:1Pan zesłał wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce.Jonasza 2:11 Pan nakazał rybie i wyrzuciła Jonasza na ląd. Przebywał w grobie trzy dni, a następnie został wskrzeszony Mt 12,39.40; 16,21; 17,23; 27,6
  • WordPress

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...
i pamiętaj - obrazki przy komentarzach tworzy się w serwisie Gravatar!

Zaraz wracam – Jezus