Zaraz wracam – Jezus

FAQ

 1. Rating: +0

  Positive Negative

  Gdzie będzie się znajdował Jezus oraz święci w czasie tych 30 dni?

  W ciągu tych trzydziestu dni kilka rzeczy stanie się z wierzącymi, jak to widzimy w Mt 24:31; 1Tes 4:17 i Obj 11:15-18. Święci zostaną zebrani na niebie i otrzymają zmartwychwstałe ciała, zostaną ocenieni i nagrodzeni przez Jezusa, a następnie zorganizowani i zmobilizowani na bitwę o Jeruzalem, której skutkiem będzie zbrojne przejęcie rządów nad wszystkimi narodami ziemi. Stanie się to wtedy, gdy Jezus przejdzie z Edomu (Jordania; Iz 63:1-6) do Izraela, jako “większy Mojżesz”, uwalniając sądy czasz nad Antychryst, jako faraonem czasów ostatecznych. Zmierza On do Jeruzalem, aby uwolnić Izraela i zabić Antychrysta i jego armie, i w ten sposób zakończyć ohydę spustoszenia (Obj 19:11-21). Święci będą w to włączeni. Te dramatyczne wydarzenia zajmą 30 dni, od pochwycenia Kościoła do triumfalnego wejścia Jezusa do Jeruzalem, gdzie będzie przyjęty jako Król królów.

 2. Rating: +0

  Positive Negative

  Skąd wiemy, że przejście powtórnego przyjścia zajmie 30 dni?

  Ucisk będzie trwał trzy i pół roku, czyli 1260 dni (Obj 11:3; 12:6) lub 42 miesiące (Obj 11:2; 13:5). Dn 12:11 mówi nam jednak, że chociaż ucisk będzie trwał 1260 dni, to Ohyda Spustoszenia będzie ustawiona przez 1290 dni. Inaczej mówiąc ucisk świętych kończy się o 30 dni wcześniej niż czas pobytu Antychrysta na ziemi. Pytanie więc jest takie: Po co te dodatkowe 30 dni? Zgodnie z 1Kor 15:52, Jezus przyjdzie na głos ostatniej trąby, czyli siódmej trąby z Obj 11:15. Siedem czasz gniewu zostanie wylanych w czasie tych dodatkowych 30 dni, podczas których wierzący będą z Jezusem.

 3. Rating: +0

  Positive Negative

  Kiedy będzie miało miejsce powtórne przyjście Jezusa?

  Jezus powróci na głos siódmej trąby lub ostatniej trąby (1Kor 15:52; Obj 10:7; 11:15-19). Przejście powtórnego przyjścia oznacza trzystopniowy proces zawierający wiele wydarzeń mających miejsce w czasie 30-dniowego okresu (porównaj Obj 11:2-3; 12:6, 14; 13:5; Dn 7:25; 12:7 z Dn 12:11). Podczas swojego przejścia, Jezus najpierw idzie przez niebo, aby pochwycić świętych, kiedy to jest widziany przez każde oko (Obj 1:7). Będzie szedł przez ziemię Edomu (współczesna Jordania; Iz 63:1-6) oraz wkroczy do Jeruzalem, gdzie będzie oficjalnie przyjęty przez przywódców Izraela (Mt 23:37-39) na Górze Oliwnej (Za 14:4).

 4. Rating: +0

  Positive Negative

  Czy w czasie wielkiego ucisku Kościół będzie przebywał z Jezusem? Czy Kościół będzie przechodził wielki ucisk czy będzie już na obłokach z Jezusem?

  Zachęcam każdego, to chce zrozumieć chronologię wydarzeń czasów ostatecznych do zapoznania się z grafem, znajdującym się w kategorii: Główne wydarzenia czasów ostatecznych. Uważne przestudiowanie tego grafu z pewnością pomoże w zrozumieniu ostatniego okresu naszego wieku.
  Z całą pewnością Kościół będzie na ziemi w czasie Wielkiego Ucisku. Oblubienica Jezusa będzie współpracowała z Nim w tym najważniejszym czasie w historii, będącym punktem kulminacyjnym tego wieku.
  Kościół będzie uczestniczył w uwalnianiu Bożych sądów pod przywództwem Jezusa poprzez zjednoczone globalne modlitwy wiary (Ps 149:6-9; Mt 18:18-19; J 14:12; Obj 8:4; 22:17). Czasy Ostateczne są najświetniejszą godziną Kościoła, w której będą działy się cuda i będzie uwolnione prorocze prowadzenie. Cuda widziane w Dziejach Apostolskich i Księdze Wyjścia będą pomnożone i połączone na globalną skalę (Mi 7:15).

 5. Rating: +0

  Positive Negative

  Jakie są inne nazwy Powtórnego Przyjścia Jezusa Chrystusa?

  Najbardziej znaną i najbardziej poprawną, inną nazwą jest „paruzja” (z gr. παρουσία, obecność, przyjście, pojawienie się). Jest to termin używany najpowszechniej w eschatologii (z gr. έσχατος /eschatos/ - ostatni + λόγος /logos/ - słowo, nauka), czyli dziedzinie nauki zajmującej się tzw. rzeczami ostatecznymi, czyli śmierć człowieka (w tym życie po śmierci), koniec świata.
  Czasami używa się także terminu Marana tha (aram. Nasz Pan przyszedł lub Przyjdź, Panie Jezu!) – zwrot wzięty z Księgi Objawienia (Apokalipsa) 22:20.
  Inne, bardziej popularne i mniej precyzyjne nazwy to: koniec świata, koniec tego wieku, czasy ostateczne. Wszystkie te nazwy odnoszą się do serii wydarzeń, wśród których powtórne przyjście Jezusa zajmuje centralne miejsce.

 6. Rating: +0

  Positive Negative

  Gdzie i kiedy odbędzie się sąd (zbawionych) przed Trybunałem Chrystusowym?

  Biblia opisuje dwa zmartwychwstania w końcu tego wieku. Wierzący zmartwychwstaną w czasie przyjścia Jezusa, na głos siódmej trąby (Łk 14:14; 1Kor 15:52; 1Tes 4:5-18; Obj 11:15; 20:4-5). Ci zmartwychwstali święci będą panować z Jezusem przez 1000 lat, kiedy odnowi On wszystko na ziemi (Obj 2:26-27; 20:4-6). Święci zostaną osądzeni na głos siódmej trąby (Obj 11:18) przed tronem sędziowskim Chrystusa (1Kor 3:11-15). Greckie słowo tron sędziowski Chrystusa to tron Bema, czyli miejsce otrzymania nagrody (2Kor 5:10). „Pozostali zmarli” zostaną wzbudzeni pod koniec Królestwa Milenijnego na sąd ostateczny (Obj 20:5).

 7. Rating: +0

  Positive Negative

  Kiedy będzie miała miejsce uczta weselna Baranka?

  Może ona być po pochwyceniu, kiedy to Jezus będzie świętował swój ślub z odkupionymi, jako ze swoją Oblubienicą (Obj 19:7-10). Niektórzy są przekonani, że będzie ona trwała całe 1000 lat Królestwa Milenijnego. Jednak Biblia nie mówi wyraźnie, kiedy to wydarzenie będzie miało miejsce, może dlatego, że jest to wydarzenie ponadczasowe.

 8. Rating: +0

  Positive Negative

  Czy proroctwo o 70 tygodniach nie wypełniło się już w czasach Jezusa?

  Nie. Już samo uważne czytanie wersetów Dn 9:24-27 pokazuje, że nie zostały wypełnione zapisane w nich prorocze zapowiedzi. Werset 26 mówi wyraźnie, że "Pomazaniec zostanie zgładzony" - oczywiście jest tu mowa o śmierci Jezusa, i dalej, że "miasto i świątynia zostaną zburzone przez wodza/księcia, który ma nadejść" - chodzi o zburzenie Jerozolimy i świątyni przez wojska Tytusa w roku 70. Tak więc po początkowych 69 tygodniach (69 x 7 lat = 483 lata), w proroczym kalendarzu została włączona “pauza”, kiedy to Jezus - Mesjasz został “zabrany” czy ukrzyżowany. W planie doprowadzenia Izraela do zbawienia, pozostał jeszcze na Bożym kalendarzu jeden tydzień, czyli siedem lat. Pierwsze 69 tygodni z “70 tygodni” proroctwa Dn 9:24-26 zostały wypełnione, poczynając od rozkazu Nehemiasza dotyczącego odbudowy miasta Jeruzalem w 445 przed Chr. (Ne 2:1) do czasu pierwszego triumfalnego wkroczenia Jezusa do Jeruzalem, a następnie Jego ukrzyżowania (Dn 9:25).
  Werset 27 mówi o tym, że w połowie ostatniego tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów, a "na skrzydle zaś świątyni będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie." Nic takiego nie stało się w czasie śmierci Jezusa, a słowa te wskazują wyraźnie na czasy ostateczne. Ohyda spustoszenia nie pojawiła się dotąd w świątyni jerozolimskiej w sposób zgodny z proroctwem Daniela. Sformułowanie, że kiedy stanie już w świątyni "przetrwa do końca", wskazuje jednoznacznie na to, że ostatni tydzień Daniela jest ostatnim tygodniem przed powtórnym przyjściem Jezusa i zakończeniem tego wieku.

 9. Rating: +0

  Positive Negative

  Czy obecnie panująca "PANDEMIA" może być odczytana jako znak czasu?

  Jezus, zapowiadając trendy i wydarzenia zapowiadające koniec świata i swoje powtórne przyjście wskazał również na "zarazy" (por. Mt 24:4-8; Łk 21:11). Wiemy z historii, że zarazy pojawiały się na ziemi wielokrotnie, zabijając tysiące ludzi. Jak więc zrozumieć zarazę jako znak czasu, o którym mówił Jezus? Kluczem jest według mnie werset z Mt 24:33, w którym Jezus, mówi, że "kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach." Abyśmy mogli rozpoznać zarazy jako znak czasów ostatecznych musimy zobaczyć równocześnie wszystkie inne znaki i trendy, które zapowiedział Jezus. Obecna "pandemia" sama w sobie nie jest niczym niezwykłym, ale kiedy zobaczymy, że zarazy pojawiają się w kontekście: fałszywych mesjaszy, wojen, konfliktów etnicznych, wojen ekonomicznych, głodu, trzęsienia ziemi, zamieszanie, przewrotów, strasznych zjawisk, wielkich znaków na niebie i prześladowań, wtedy mogą być przez nas odczytane jako znaki czasu.

 10. Rating: +0

  Positive Negative

  Co to jest Nierządnica Babilon?

  Co to jest Nierządnica Babilon? Jest to zły system, który będzie działał jako centrum ogólnoświatowej, demonicznej, religijnej i ekonomicznej sieci, przygotowującej ziemię ma przyjęcie Antychrysta (Iz 13-14; 21; Jr 50-51; Obj 17-18). Wielka Nierządnica będzie posiadała dwie globalne sieci. Pierwsza, będzie to ogólnoświatowa sieć religijna charakteryzująca się wielką tolerancją (Obj 17), która połączy ze sobą główne religie świata, tworząc z nich zjednoczoną sieć włączając w to Chrześcijan, Muzułmanów, Żydów, Hindusów, Buddystów, itd. Będzie ona nauczała, że każda droga prowadzi do Boga i że każdy człowiek jest dobry. Druga, będzie to globalna sieć ekonomiczna. Nierządnica będzie zasiadała nad wieloma narodami lub będzie miała wielką władzę nad narodami, zwodząc najpotężniejszych liderów na ziemi (t.j., królów i kupców; Obj 17:2; 18:3, 23). Niespodziewanie, Nierządnica – światowa religia zostanie zniszczona przez zazdrość dziesięciu głównych królów, którzy będą służyli Antychrystowi (Dn 7:7, 20, 24). Pośrodku ostatnich 7 lat tego wieku planem Antychrysta jest zamiana religii tolerancji Nierządnicy na uwielbienie Antychrysta. Ta nowa, ogólnoświatowa religia będzie bardzo restrykcyjna (bez jakiejkolwiek tolerancji). Wszyscy, którzy nie uwielbią Antychrysta zostaną zabici (Obj 13:4-18). Uważam, że nie można utożsamić Wielkiej Nierządnicy z Kościołem Katolickim, chociaż część kościołów chrześcijańskich wejdzie w skład systemu Nierządnicy.

 11. Rating: +0

  Positive Negative

  Kiedy nastąpi koniec świata?

  Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie jest jednym z głównych celów naszej strony, dlatego z powodów oczywistych nie jest możliwe podanie odpowiedzi „w jednym zdaniu”. Odpowiadając na to pytanie Jezus powiedział: “A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.” (Mt 24:14) Pozostaje pytaniem, co to znaczy, że ewangelia ma być głoszona wszystkim narodom? Czy chodzi o przetłumaczenie Biblii na wszystkie języki świata? W tej kwestii towarzystwa biblijne podają datę 2025 – wtedy Słowo Boże zostanie przetłumaczone na wszystkie, znane języki świata, a więc Ewangelia będzie mogła być głoszona wszystkim narodom.

  Jednak trzeba wziąć pod uwagę jeszcze inne warunki, zapowiedziane w proroctwach biblijnych, jak np. powrót Izraela do swojej ziemi (stało się w roku 1948), odzyskanie przez Izrael Jerozolimy (stało się w roku 1967), odbudowanie świątyni w Jerozolimie (nadal na to czekamy, chociaż wszystko jest już gotowe do odbudowy i uruchomienia świątyni), powstanie Antychrysta, jako ogólnoświatowego przywódcy (wielu proroków twierdzi, że on już się urodził i dorasta), działalność Antychrysta, a w tym głównie zawarcie przymierza z Izraelem, a później ustawienie w świątyni jerozolimskiej czegoś, co Biblia nazywa Ohydą Spustoszenia (kiedy to się zacznie dziać, będziemy wiedzieli, że rozpoczyna się ostatni, 7-letni okres przed powtórnym przyjściem Jezusa i przed tzw. końcem świata).

  Mówiąc inaczej, wiele znaków czasu wskazuje na to, że żyjemy w czasie ostatniego pokolenie przed przyjściem Jezusa, ale jest jeszcze za wcześnie, abyśmy mogli wiedzieć dokładnie, kiedy ono nastąpi.

 12. Rating: +0

  Positive Negative

  Skąd ta pewność, że Jezus wraca, skoro nawet aniołowie w niebie tego nie wiedzą?

  Jezus nie powiedział, że nie możemy poznać okresu czasu, lub okoliczności związanych z Jego przyjściem. Jezus nie powiedział również, że Kościół nie pozna dnia ani godziny w pokoleniu, do którego Pan powróci. Wręcz przeciwnie, Jezus nakazuje uczniom studiowanie „znaków czasu i rozpoznawanie czasu Jego przyjścia”. Bardzo surowo zganił tych, którzy mając proroctwa Starego Testamentu nie rozpoznali czasu Jego pierwszego przyjścia. Również i apostoł Paweł o tym mówi, że jeśli będziemy czuwać (modlić się i studiować Boże Słowo), to „ten dzień” – przyjście Jezusa – nie zaskoczy nas jak złodziej (1Tes 5:4). Musimy szukać słowa Ojca, na temat tego, kiedy się to zacznie, ponieważ tylko Ojciec to wie. Bóg nie chciał, aby ten dzień i godzina były poznane w pierwszym Kościele, ale Daniel i apostoł Jan wyraźnie mówią, że Mesjasz przyjdzie dokładnie 1260 dni po ustanowieniu Ohydy Spustoszenia (Dn 7:25; 12:7; Obj 11:2-3; 12:6, 14; 13:5).

 13. Rating: +0

  Positive Negative

  Czy przyjście Jezusa jest równoznaczne z pojęciem końca świata?

  Tak, Powtórne Przyjście Jezusa jest związane z tzw. końcem świata. Jednak Biblia bardzo wyraźnie mówi, jak będzie on wyglądał i co powinniśmy zrobić, żeby ten „koniec świata” przetrwać. Jest to też główny cel naszej strony. Pojęcie „końca świata” jest jednak nieco szersze niż samo przyjście Jezusa, gdyż zawiera wiele procesów i wydarzeń przygotowujących nas do Jego przyjścia, towarzyszących przyjściu Jezusa, oraz następujących po nim.

 14. Rating: +0

  Positive Negative

  Czy rozgłaszanie informacji o rzeczonym przybyciu Jezusa nie ma służyć przypadkiem zastraszeniu ludzi, którzy odsunęli się od wiary chrześcijańskiej?

  Kiedy Bóg objawia nam swój plan i podaje w Biblii informacje dotyczące przyszłości nie robi tego w celu zastraszania, ale ze względu na miłość, jaką do nas ma. Jeśli nie mamy potrzebnych informacji pozostajemy nieprzygotowani na to, co przychodzi. Gdyby zamknięcie oczu w trudnej sytuacji na drodze mogło coś pomóc i uratować nam życie, to wtedy rzeczywiście różnego rodzaju znaki ostrzegawcze byłyby zbędne. Jednak prawda jest taka, że informacje na temat zbliżającego się kryzysu, np. huraganu, tsunami, powodzi itd. mogą uratować nam życie. One same w sobie nie zmieniają rzeczywistości, ale dla nas osobiście mogą stać się zbawienne. Komu mogą uratować one życie, a dla kogo są tylko straszeniem? Ci, którzy uwierzą mogą być ocaleni, a ci którzy nie uwierzą, będą narzekać i to są dwie reakcje, które będą się nasilały w Czasach Ostatecznych.

  Gdyby wydarzenia związane z powtórnym przyjściem Jezusa dotyczyły tylko wierzących chrześcijan, wtedy rzeczywiście można by te informacje traktować jako zastraszanie tych, którzy odsunęli się od wiary chrześcijańskiej. Jednak powrót Jezusa będzie wydarzeniem ogólnoświatowym i nie będzie narodu, którego ono nie skonfrontuje. Tak więc jeśli ktoś chce uratować swoje życie i być zbawionym przyjmie te informacje z wdzięcznością dla Boga, który nie chce, aby ktokolwiek zginął.

 15. Rating: +0

  Positive Negative

  Jezus jest zawsze z nami w Eucharystii, więc skąd ma wracać?

  Rozumiem, że to pytanie stawia sobie wielu wierzących, szczególnie w Kościele Katolickim. Obecność Jezusa wśród wierzących (nie tylko w czasie Eucharystii) jest rzeczywista i zgodna z Jego obietnicą; Jezus sam powiedział: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18:20). Oznacza to, że Jezus w sposób rzeczywisty jest obecny wszędzie, gdzie zbierają się wierzący w Jego imię. Jednak to nie jest koniec Bożego planu dla nieba i ziemi. Samym centrum Bożego odwiecznego planu jest połączenie ziemi z niebem w Chrystusie (Ef 1:10), powrót (fizyczny i rzeczywisty) Jezusa na ziemię, jako Pana panów i Króla królów, aby tu zamieszkać z nami na zawsze, jako Król ponad wszystkimi narodami (Obj 2:26-27; 3:21; 5:10; 20:4-6; 22:5; Mt 19:28; 20:21-23; 25:23; Łk 19:17-19; 22:29-30; 1Kor 6:2-3; 2Tm 2:12; Rz 8:17)

  Kiedy na oczach uczniów Jezus wstąpił do nieba, aniołowie powiedzieli im, że w taki sam sposób powróci do nas (Dz 1:11). Powtórne Przyjście Jezusa na ziemię jest faktem biblijnym przedstawionym w ok.150 rozdziałach Pisma Świętego. Oczekiwanie na powrót Jezusa (fizyczny i rzeczywisty) było zawsze oczywistym faktem dla Kościoła i co do tego nigdy nie było żadnych wątpliwości i dyskusji. Dyskusja teologiczna dotyczy czasu, miejsca i sposobu powtórnego przyjścia Jezusa, a nie Jego powrotu jako takiego

 16. Rating: +0

  Positive Negative

  Czy jesteśmy w stanie rozpoznać znaki czasu?

  Tak, Jezus nakazał ludziom, żyjącym w pokoleniu jego powtórnego przyjścia, poznawanie znaków (Mt 24:32-44). Jezus surowo napomniał tych, którzy nie zważali na prorocze znaki, które wskazywały na jego przyjście (Mt 16:1-4; Łk 19:41-44). Prorocze znaki służą Kościołowi w taki sam sposób jak stacja meteorologiczna, która sygnalizuje nadchodzące burze, aby ludzie mogli się przygotować i ochronić swoje życie.

 17. Rating: +0

  Positive Negative

  Czy możemy zrozumieć znaki czasu?

  Tak. Pisma opisujące Czasy Ostateczne oraz znaki czasu zostały napisane w taki sposób, aby mogły być zrozumiane przez wszystkich, Ponieważ większość ludzi w ciągu historii to byli niewykształceni wieśniacy. Pisma zostały napisane dla nich. Jezus i Paweł podkreślali zdolność do zrozumienia proroczych znaków Czasów Ostatecznych (Mt 24:32-34; Łk 21:25-29; 1Tes 5:1-6; 2Tes 2:1-11). Kłamstwem jest to, że nie znamy czasów i okresów Jego powtórnego przyjścia (Dz 1:7-8).

 18. Rating: +0

  Positive Negative

  Co to jest Wielki Ucisk i jak długo będzie trwał?

  Jest to okres czasu bezpośrednio poprzedzający powrót Jezusa na ziemię (Dn 12:1; Mt 24:21-22; Mk 13:19-27). W tym okresie czasu, Bóg będzie uwalniał niezwykłe sądy nad królestwem Antychrysta, które widzimy w Księdze Objawienia 6; 8-9; 16. Będzie on trwał trzy i pół roku (Dn 7:25; 12:7; Obj 11:2-3; 12:6, 14; 13:5).

 19. Rating: +0

  Positive Negative

  Jak mogę się przygotować na te wydarzenia?

  Kluczem do przygotowania się jest nieustanne i modlitewne studiowanie tego, co Pisma mówią na temat Czasów Ostatecznych. Jezus nazwał to “czuwaniem”. Daniel otrzymał objawienie Bożych proroczych celów dla tego pokolenia, przez pilne studiowanie tego, co Boże Słowo mówi na ten temat (Jr 29:10-14). W celu otrzymania „całkowitego zrozumienia” (Dn 9:22), jego stylem życia było studiowanie Biblii oraz modlitwa z postem (Dn 9:2-4).

 20. Rating: +0

  Positive Negative

  Dlaczego studiowanie Czasów Ostatecznych i Księgi Objawienia jest takie ważne?

  Studiowanie tego, co Biblia ma do powiedzenia na temat przyszłości stawia nas w miejscu zwycięstwa w miłości i mocy w najbardziej chwalebnym i w najtrudniejszym okresie czasu w historii. Przygotowuje nas to do aktywnego uczestnictwa, pod przywództwem Jezusa, w wydarzeniach Czasów Ostatecznych oraz do właściwego zrozumienia przywództwa Jezusa w nadchodzącym, globalnym kryzysie i uniknięcia obrażenia się na Niego (Mt 11:6). Studiowanie Czasów Ostatecznych budzi w nas przynaglenie do wstawiennictwa, ponieważ wiemy, że nasze modlitwy są w stanie minimalizować zło i powiększać zwycięstwo. Zrozumienie pism dotyczących Czasów Ostatecznych umacnia naszą pewność w Bożej suwerenności, ponieważ wiemy, że On panuje nad wszystkim i nigdy nie jest zaskoczony (Jl 2:13-14; So 2:3; Mt 11:6; 24:4; Flp 1:10; Obj 12:11).


Pytanie:
Email: 1

1 - Nie musisz podawać adresu email, jednak jesli to zrobisz zostaniesz poinformowany o odpowiedzi na zadane pytanie.
Zaraz wracam – Jezus